TIN MỪNG SỰ SỐNG

  CHƯƠNG TR�NH PH�T THANH C�NG GI�O                                                    
                                                                                                                                                                                        

 

Phat Thanh Trong Tuan

 

                   106.3 FM Nam California vao Thu Sau hang tuan tu 7:30 toi 8 gio toi

Chuong trinh phat thanh nay da cham dut vao ngay 27/12/2013, sau 13 nam 3 thang 10 ngay (tu ngay 17/9/2000)

 

 
Qua Trinh Hoat Dong
 

PHUNG VU LOI CHUA

Chu Ky CN Nam C va Ngay Thuong Nam Le (2019)

Phung Vu Loi Chua Chu Ky Chua Nhat Nam B va Ngay Thuong Nam Chan 2018

Xin theo doi tiep hang ngay bang cach bam vao ngay hang chu moi goi nay

Phung Vu Loi Chua Tuan Le Hien Linh (2-9/1)

TDCTT-PVLC/Ngay.4-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.3-1.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.2-1.mp3

Phung Vu Loi Chua (ca truoc va sau Le Hien Linh 1-12/1)

Phung Vu Loi Chua Tuan Bat Nhat Giang Sinh

TDCTT-PVLC/LeMeThienChua.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.31-12.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGia.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.29-12.mp3

TDCTT-PVLC/LeCacThanhAnhHai.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhGioanTĐ.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhStephanoPT.mp3

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh.mp3 / TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan IV

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan III

(xin lay nhung ngay trong 2 tuan III & IV Mua Vong, tu 17 den 24/12 truoc le Giang Sinh)

TDCTT-PVLC/Ngay.24-12.mp3

TDCTT-PVLC/CN.IV.MV.C.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.22-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.21-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.20-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.19-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.18-12.mp3

TDCTT-PVLC/Ngay.17.12.mp3

TDCTT-PVLC/CNIII.mp3 / TDCTT-PVLC/CN.III.MV-C.mp3 

(co the nghe 1 trong 2 bai duoc chia se khac nhau tren day)

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan II

TDCTT-PVLC/Thu.7.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.MV-II.mp3 / TDCTT-PVLC/LeMeGuadalupe.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.MV-II.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.MV.II.mp3

TDCTT-PVLC/CNII-MV.mp3

Phung Vu Loi Chua Mua Vong Tuan I

TDCTT-PVLC/LeMeVoNhiem.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.6.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.5.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.4.MV-I.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.3.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/Thu.2.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/CN1MV.mp3

 

 
Giao Si Loi Chua
 
 
HanhTrinh Viet Nam
 
 
HonNhanMauNhiem
 
 
Con Khat Nui So
 
 
Kho Nan Tu Gia
 
 
Dieu Nhac Loi Ca
 
 
Vui Mung - Hy Vong
 
 

DuongTinh ThapGia

 
 
ChuoiNgoc YeuThuong
 
 

 An Tinh Thanh

 
     
 
Cha Tran Đinh Thu
 
 
3 MenhLenhFatima
 
 
Chua Kito Vuot Qua
 
 
Thinh Gia Nhan Đinh
 
 

TinhCa ĐoiTanHien

 
 
Đem Thanh Vo Cung