TIN MỪNG SỰ SỐNG 2012

 

TMSS 2008, TMSS 2009, TMSS 2010, TMSS 2011, 2012, 2013

 

 

TMSS 677 - Aug302013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 6

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại GP Orange CA 15/6/2013)

 

 

TMSS 676 - Aug232013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 5

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại GP Orange CA 15/6/2013)

 

TMSS 675 - Aug162013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 3

(Cha Nguyễn Tuấn Long 14/6/2013)

 

TMSS 674 - Aug092013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 4

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 673 - Aug022013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 672 - July262013 - Con Tin nơi Cha như Mẹ Maria - 2

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 671 - Jul192013 - Con tin nơi Cha như Mẹ Maria - 1

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 670 - Jul122013 - Con Tin Nơi Cha khi hưởng phc may lnh - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Galveston-Houston, TX 16/3/2013)

 

TMSS 669 - Jul052013 - Con Tin Nơi Cha khi hưởng phc may lnh - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Galveston-Houston, TX 16/3/2013)

 

TMSS 668 - Jun282013 - Con Tin Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 4

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 667 - Jun212013 - Con Tin Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 666 - Jun142013 - Con Tn Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 2

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 665 - Jun072013 - Con Tn Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 1

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 664 - May312013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 4

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 663 - May242013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 3

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 662 - May172013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 2

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 661 - May102013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 1

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 660 - May032013 - Con tin nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 4

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 659 - Apr262013 - Con tin nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 3

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 658 - Apr192013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 2

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 657 - Apr122013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 1

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 656 - Apr.05.2013 - Con Tin Nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 2

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 655 - Mar.29.2013 - Con Tin Nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 1

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

 

 

 

 

Chiến Dịch Fatima Ngũ Nin (2012-2017)

cho Tri Tim Mẹ Ton Thắng

trn Qu Hương Việt Nam

 

 

 

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

(Phụng Nin 2008, Phụng Nin 2007, Phụng Nin 2000-2006, Gio Sĩ Lời Cha)