TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

Mục Lục 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

 

2013

 

TMSS 694 Dec27 - Phc V Đ Tin - Lưỡi Gươm Đồng Cng - 2

TMSS 694 Dec27 - Phc V Đ Tin - Lưỡi Gươm Đồng Cng - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Đan Viện Biển-Đức Thin Tm TX - Tĩnh Tm Bế Mạc Năm Đức Tin 23/11/2013)

 

TMSS 693 Dec20 - Phc V Đ Tin - Lưỡi Gươm Đồng Cng - 1

TMSS 693 Dec20 - Phc V Đ Tin - Lưỡi Gươm Đồng Cng - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Đan Viện Biển-Đức Thin Tm TX - Tĩnh Tm Bế Mạc Năm Đức Tin 23/11/2013)

 

TMSS 692 Dec13 - Lng Thương Xt Cha - Hiện Thn

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tng Đồ Cha Tnh Thương IV 24-26/8/2013)

 

TMSS 691 - Dec062013 - Lng Thương Xt Cha - Tnh Yu Cứu Độ - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Tĩnh Tm Arlington Virginia 1/9/2013)

 

TMSS 690 - Nov292013 - Lng Thương Xt Cha - Tnh Yu Cứu Độ - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Tĩnh Tm Arlington Virginia 1/9/2013)

 

TMSS 689 - Nov222013 - Lng Thương Xt Cha - Ngn Sứ Gioan Phaol II - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV - 25/82011 v IX - 1/9/2013)

 

TMSS 688 - Nov152013 - Lng Thương Xt Cha - Ngn Sứ Gioan Phaol II - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV - 25/82011)

 

TMSS 687 - Nov082013 - Lng Thương Xt Cha - Ngn Sứ Gioan Phaol II - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV - 25/82011)

 

TMSS 686 Nov012013 Lng Thương Xt Cha - Sứ Giả Faustina - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV 24-26/8/2012 v Tĩnh Tm GP Arlington Virginia 1/9/2013)

 

TMSS 685 Oct252013 Lng Thương Xt Cha - Sứ Giả Faustina - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV 24-26/8/2012)

 

TMSS 684 Oct182013 - Hồn Nhỏ cho Lng Thương Xt Cha

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Gio Phận Arlington Virginia Cha Nhật 1/9/2013)

 

TMSS 683 Oct 112013 - Tng Đồ Fatima cho Lng Thương Xt Cha

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Gio Phận Arlington Virginia Cha Nhật 1/9/2013)

 

TMSS 682 - Oct 04.2013 - "Thế giới ngy nay cần đến tnh thương của Thin Cha biết bao"

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Gio Phận Arlington, Virginia Thứ Su 31/8/2013)

 

TMSS 681 - Sep 27.2013 - Con Tin Nơi Cha - Tổng Hợp 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại Đan Viện Biển Đức Thin Tm Kerens/Dallas 13/10/2012)

 

TMSS 680 - Sep 20.2013 - Con Tin Nơi Cha - Tổng Hợp 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại Đan Viện Biển Đức Thin Tm Kerens/Dallas 13/10/2012)

 

TMSS 679 - Sep 13.2013 - Con Tin Nơi Cha - Tổng Hợp 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại Đan Viện Biển Đức Thin Tm Kerens/Dallas 13/10/2012)

 

TMSS 678 Sep 06-2013- Con Tin Nơi Cha khi Khổ Đau v Nguyện Cầu

(Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB, 15/6/2013)

 

TMSS 677 - Aug302013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 6

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại GP Orange CA 15/6/2013)

 

TMSS 676 - Aug232013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 5

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại GP Orange CA 15/6/2013)

 

TMSS 675 - Aug162013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 3

(Cha Nguyễn Tuấn Long 14/6/2013)

 

TMSS 674 - Aug092013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 4

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 673 - Aug022013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 672 - July262013 - Con Tin nơi Cha như Mẹ Maria - 2

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 671 - Jul192013 - Con tin nơi Cha như Mẹ Maria - 1

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 670 - Jul122013 - Con Tin Nơi Cha khi hưởng phc may lnh - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Galveston-Houston, TX 16/3/2013)

 

TMSS 669 - Jul052013 - Con Tin Nơi Cha khi hưởng phc may lnh - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Galveston-Houston, TX 16/3/2013)

 

TMSS 668 - Jun282013 - Con Tin Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 4

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 667 - Jun212013 - Con Tin Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 666 - Jun142013 - Con Tn Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 2

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 665 - Jun072013 - Con Tn Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 1

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 664 - May312013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 4

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 663 - May242013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 662 - May172013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 2

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 661 - May102013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 1

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 660 - May032013 - Con tin nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 4

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 659 - Apr262013 - Con tin nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 3

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 658 - Apr192013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 2

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 657 - Apr122013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 1

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 656 - Apr.05.2013 - Con Tin Nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 2

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 655 - Mar.29.2013 - Con Tin Nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 1

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

Tn Gio Hong Phanxic - "Phr thnh Rma"?

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, bin soạn v Nhm Vo Đời pht thanh)

 

Truyền Tin l Tột Đỉnh của Lịch Sử Loi Người - phần 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

Truyền Tin l Tột Đỉnh của Lịch Sử Loi Người - phần 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

Từ Đức Gio Hong thoi vị đến Tn Gio Hong kế vị - phần 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, bin soạn v Nhm Vo Đời pht thanh)

 

Từ Đức Gio Hong thoi vị đến Tn Gio Hong kế vị - phần 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, bin soạn v Nhm Vo Đời pht thanh)

 

Từ Đức Gio Hong Thoi Vị đến Tn Gio Hong Kế Vị - phần 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, bin soạn v Nhm Vo Đời pht thanh)

 

TMSS 648 Feb082013 - Thế Giới đi về đu? Dấu chỉ thời đại - B Mật Fatima! - phần 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

TMSS 647 Feb012013 - Thế Giới đi về đu? Dấu chỉ thời đại - B Mật Fatima! - phần 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

TMSS 646 Jan 252013 - Fatima - Mng Lưới Cứu Rỗi trong Ma Biển Động diệt vong - phần 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

TMSS 645 Jan 182013 - Fatima - Mng Lưới Cứu Rỗi trong Ma Biển Động diệt vong - phần 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

TMSS 644 Jan 112013 - Đạo Binh Dn Trận

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

TMSS 643 Jan 042013 - Hận Th Quyết Thắng

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL)